Eesti tarbijaskond

Rahvaarv 2015. aastal: 1 312 300 in. Võrreldes 2014. aastaga vähenes rahvaarv 3 600 in võrra.

Elanike vanus 2011. aastal: keskmine vanus 40,8 aastat, meestel 37,7 ja naistel 43,4 aastat.
Laste ja noorukite (kuni 17 ea) % rahvastikust: 18,4%. 18–64 ea % rahvastikust: 63,9%.
Pensionärid 2011. aastal: Iga 100 tööealise kohta 27 pensioniealist, st iga nelja tööealise kohta on üks pensioniealine.

Sooline jaotus 2014. aastal: Mehi 614 919, naisi 700 900.

Leibkond: 40% Eesti elanikest on ühe- ja 29% kaheliikmelised. Kolmeliikmelised leibkonnad moodustavad 16% kõigist leibkondadest.

Haridus 2011. aastal: 20 a ja vanemast elanikkonnast on kõrgharidusega 34%, keskharidusega 45% ning põhi- ja madalama haridusega 21%.

Rahvastiku jaotus piirkonniti 2011. aastal: Harjumaal ja Tallinnas elab 43% kogu Eesti elanikkonnast, sellest Tallinnas 71%. Eesti on Euroopa üks hõredamalt asustatud alasid, siin elab 29,8 inimest km2 kohta. Enamik Eesti elanikke elab linnades (sh vallasisesed linnad ja alevid): 67,9%. Suuremad linnad: Tallinn, 393 222 in, Tartu 97 600 in, Narva 58 663 in, Pärnu 39 728 in, Kohtla-Järve 37 201 in.

Tööhõive 2014. aastal: tööga hõivatud 634 000 in. Tööjõus aktiivseid (15-74 ea) 69,1%. Tööturul mitteaktiivseid in (õppijad, pensionärid, kodused, heitunud) 15-74 ea: 31%, so 306 000 in. Töötuid: 51 000 in, töötuse määr 7,5%. Kõikidest palgatöötajatest töötab 75% erasektoris.

2012. aastal leibkonnaliikme netosissetulek kuus: kõrgharidusega 595,7€/in,  keskharidusega 435,3€/in, põhi- ja madalama haridusega 354,2€/in.

Palk 2014: keskmine brutopalk 977€, brutotunnipalk 5,89€. Aastaga tõusis keskmine brutopalk 5,0%, brutotunnipalk 5,6%.

Palk 2013: keskmine brutokuupalk: 949€, riigisektoris: 1149€, kohalikus omavalitsuses: 765€, erasektoris: 833€, Eesti välismaises erasektoris: 1182€.

Internetikasutajad 2014. aastal: 16-74 ea 84,2%. Võrdluseks: 2011. aastal 76,5%. Kasutamise aja jaotumine: kodus 96%, tööl 42,4%. Aktiivsemad kasutajad on 16-34 ea, nendest 99% kasutavad internetti, 65-74 ea: 44,4%. 2013. aastal sooritasid 15-74 ea internetist oste u 46%.

Kõik rahvused Eestis 2014 seisuga: 1 315 819 in. Eestlased 909 307, venelased 332 816, ukrainlased 22 994, valgevenelased 12 575, soomlased 7 634, tatarlased 2 024, lätlased 1 884, poolakad 1 696, juudid 2 074, leedulased 1 767, sakslased 1 600, rahvus teadmata 8 140 in.

Allikas: Statistikaamet