SISULOOJALE JA PRESSILE / FOR CONTENT CREATORS AND PRESS

EESTI MESSID / EESTI FESTIVALID sisuloomise ja kommenteerimise tingimused

1. Hea ajakirjanik, fotograaf ja kaameramees - tere tulemast!

Eesti Messid ja Eesti Festivalid (edaspidi nimetatud EM/EF) hoolitsevad ürituste külaliste eest südamega, samuti ka meediakanalite esindajate eest, kellele pakume põnevat ja sisukat informatsiooni, foto- ja videomaterjali. Meie üritustel on võimalik kasutada ka tööruumi ja internetti ning fotograafidel ja kaamerameestel on võimalus hoiustada turvaliselt tehnikat (sh laadida seadmete akusid). Selleks, et saaksime Sind ürituste ajal võimalikult hästi abistada, anna oma saabumisest ette teada: info@eestimessid.ee või info@eestifestivalid.ee

NB: Eesti Messide ja Eesti Festivalide korraldatud üritustel loodud foto- ja videomaterjale ei ole lubatud korraldaja kooskõlastuseta kasutada avaldamiseks mistahes meediumis (internet, trükimeedia) kus müüakse vaatamis- või lugemisõigust, reklaamipinda ja/või toodetakse sisuturundust.

Küsimuste korral võta palun ühendust: info@eestimessid.ee või info@eestifestivalid.ee

2. Veebikeskkondade ja seonduvate sotsiaalmeediakanalite sisu kasutamine

EM/EF veebikeskkonad ja sotsiaalmeediakanalid, sh ürituste ja telesaadete kanalite sisu on autoriõigusega kaitstud.

Sisalduvate materjalide (tekstid, video- ning audiomaterjal, fotod) autoriõigused kuuluvad EM/EF-ile või on EM/EF-il litsents materjalide kasutamiseks. Materjalide igasugune kasutamine (reprodutseerimine, töötlemine, avalik esitamine, eksponeerimine, üldsusele suunamine mistahes tehnilise vahendi kaudu, levitamine) EM/EF-i loata on keelatud. Materjalide kasutamine on lubatud seaduses sätestatud juhtudel (teose vaba kasutamine), sh on lubatud materjalide reprodutseerimine isiklikel mitteärilistel eesmärkidel ja materjalide jagamine hüperlingi lisamise teel mitteärilisel eesmärgil.

Materjalide muul viisil kasutamise soovi korral kirjutage palun aadressil info@eestimessid.ee või info@eestifestivalid.ee

3. Kommenteerimise hea tava reeglid EM/EF veebikeskkondades

Palume hoiduda EM/EF sotsiaalmeediakanalites kommentaaridest, mis pole teemaga seotud või sisaldavad sõimu, ropendamist, laimu, solvanguid, mõnitamist ja halvustamist. Kommenteerida võib arvamusi ja mõtteid, kuid mitte kirjutajat (autorit) ennast.

Keelatud on:
• teise inimese nime all kommenteerimine;
• reklaam- ja üldlinkide lisamine;
• seaduserikkumisele ärgitamine;
• kolmandate inimeste õiguste ja vabaduste riivamine;
• inimväärikuse alandamine ja au teotamine;
• teiste üldtunnustatud eetika- ja moraalinormide eiramine;
• reklaami ja kuulutuste avaldamine.

Kõik hea tava reeglite vastu eksinud kommentaarid kustutatakse ning EM/EF-il on õigus blokeerida kasutaja. Sobimatu kommentaari avastamisel võtke palun ühendust info@eestimessid.ee või info@eestifestivalid.ee

EM/EF ei vastuta kommentaaride sisu eest, võib eemaldada ebasündsaid, solvavaid, viha õhutavaid, teemaga mitteseotud või seadusega vastuolus olevaid kommentaare, võib parandada neis esinevaid kirjavigu ning võib blokeerida käesolevaid reegleid rikkunud kommenteerijad.

www.eestimessid.ee
www.eestifestivalid.ee


Terms and conditions of creation of content and commenting on Estonian Fairs / Estonian festivals

1. Dear journalist, photographer and cameraman – welcome!

Eesti Messid ja Eesti Festivalid organisation (hereinafter referred to as “EM/EF”) sincerely cares about guests of events, as well as about representatives of media channels for whom we offer exciting and substantial information, photo and video materials. During our events it is also possible to use work rooms and the Internet, and photographers and cameramen have an opportunity to securely store their equipment (including charging of batteries of devices). In order to let us be as helpful as possible during events, please let us know in advance of your arrival: info@eestimessid.ee or info@eestifestivalid.ee

NB: Without agreement of the organiser, photo and video materials created at events organised by Eesti Messid ja Eesti Festivalid are not allowed to be used for publication in any media (the Internet, printed media) which sells viewing or reading rights, advertising space and/or produces marketing content.

In case of any questions please contact us: info@eestimessid.ee or info@eestifestivalid.ee

2. Use of content of web environments and related media channels

Web environments and social media channels of EM/EF, including content of channels of events and television programs, are protected by copyright.

Copyrights to featured materials (texts, video and audio materials, photographs) belong to EM/EF, or EM/EF has a license for use of such materials. Any use of materials (reproduction, processing, public presentation, exhibition, sending to the general public through any technical mean, distribution) without permission of EM/EF is prohibited. Use of materials is allowed in cases stated in the law (free use of a creation), and, inter alia, materials can be reproduced for personal non-commercial purposes, and materials can be shared by addition of a hyperlink for non-commercial purposes.

If you wish to use materials in any other way, please contact us: info@eestimessid.ee or info@eestifestivalid.ee

3. Rules of good practices of commenting in web environments of EM/EF

Please refrain from comments in social media channels of EM/EF which are not related to the topic, or contain swearing, abuse, slander, offenses, bullying and defamation.  Comments can be posted regarding opinions and thoughts, and not the writer (author) personally.

The following actions are forbidden:
• commenting under the name of another person;
• addition of advertising and general links;
• incitement of violation of the law;
• prejudice against rights and freedoms of persons;
• breach of honour and dignity;
• violation of other generally accepted ethical and moral norms;
• publication of advertising and ads;

All comments that violate the rules of good practices will be deleted, and EM/EF has the right to block the user who posted such comment. If you discover an indecent comment, please contact us: info@eestimessid.ee or info@eestifestivalid.ee

EM/EF is not responsible for content of comments, and it can delete comments that are indecent, offensive, inciting hate, not related to the topic or contrary to the law, and it can correct spelling mistakes in comments, and it can block commentators who violated the present rules.

www.eestimessid.ee
www.eestifestivalid.ee


Условия создания контента и комментариев Eesti Messid / Eesti Festivalid

1. Уважаемый журналист, фотограф и оператор – добро пожаловать!

Организация Eesti Messid ja Eesti Festivalid (далее – «EM/EF») искренне заботится о гостях мероприятий, а также о представителях медиаканалов, которым мы предлагаем интересную и содержательную информацию, а также фото- и видеоматериалы. На наших мероприятиях также можно использовать рабочие помещения и Интернет, и фотографы и операторы могут безопасно хранить свою технику (в том числе, заряжать аккумуляторные батареи устройств).  Для того чтобы во время проведения мероприятий мы могли помогать вам как можно лучше, пожалуйста, заранее сообщите нам о вашем прибытии: info@eestimessid.ee или info@eestifestivalid.ee

NB: Фото- и видеоматериалы, созданные на организуемых Eesti Messid ja Eesti Festivalid мероприятиях, без согласования с организатором запрещено использовать для публикации в любых медиа (Интернет, печатные СМИ), в которых продаются права на просмотр или чтение, рекламная площадь и/или производится маркетинговый контент.

В случае вопросов, пожалуйста, свяжитесь с нами: info@eestimessid.ee или info@eestifestivalid.ee

2. Использование контента веб-сред и связанных с ними каналов социальных сетей

Веб-среды и каналы социальных сетей EM/EF, в т.ч. контент мероприятий и телепередач, защищены авторским правом.

Авторские права на содержащиеся материалы (тексты, видео- и аудиоматериалы, фотографии) принадлежат организации EM/EF или же организация EM/EF обладает лицензией на использование таких материалов. Любое использование материалов (воспроизведение, обработка, публичное представление, экспозиция, направление общественности посредством любого технического средства, распространение) без разрешения EM/EF запрещено. Использование материалов разрешено в предусмотренных законом случаях (свободное использование произведения), в т.ч. разрешено воспроизведение материалов в личных некоммерческих целях, а также передача материалов посредством добавление гиперссылки в некоммерческих целях.

В случае желания использовать материалы другим способом, пожалуйста, напишите нам на адрес info@eestimessid.ee или info@eestifestivalid.ee

3. Правила добросовестной практики комментирования в веб-средах EM/EF

Пожалуйста, воздерживайтесь в социальных сетях EM/EF от комментариев, которые не связаны с темой или содержат ругань, сквернословие, клевету, оскорбления, издевательства и порочение. Можно комментировать мнения и мысли, но не самого написавшего (автора).

Запрещены следующие действия:
• комментирование под именем другого человека;
• добавление рекламных или общих ссылок;
• подстрекательство к нарушению закона;
• ущемление прав и свобод других людей;
• унижение человеческого достоинства и порочение чести;
• нарушение других общепризнанных норм этики и морали;
• размещение рекламы и объявлений.

Все нарушающие правила добросовестной практики комментарии будут удаляться, и EM/EF имеет право заблокировать нарушившего правила пользователя. В случае обнаружения неподобающего комментария, пожалуйста, свяжитесь с нами: info@eestimessid.ee или info@eestifestivalid.ee

EM/EF не несет ответственности за содержание комментариев, может удалять непристойные, оскорбительные, разжигающие ненависть, не связанные с темой или противоречащие закону комментарии, может исправлять содержащиеся в них орфографические ошибки, а также может блокировать нарушивших настоящие правила комментаторов.

www.eestimessid.ee 
www.eestifestivalid.ee